Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding 2024, ook voor U

Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding
Als uw werkgever afscheid van u wilt nemen, dan zijn er verschillende wegen om dit te bereiken. In sommige gevallen zal dit betekenen dat uw werkgever een transitievergoeding of ontslagvergoeding aan u moet verstrekken. Deze vergoeding dient om het toekomstig inkomstenverlies op te vangen (ontslagvergoeding) of een nieuwe baan te vinden (transitievergoeding). U ontvangt een transitievergoeding of ontslagvergoeding bij:

  1. Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
  2. Individueel ontslag via de kantonrechter
  3. Collectief ontslag met een sociaal plan
  4. Ontslag via UWV

 

1. Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Ontslag met wederzijds goedvinden houdt in dat de werkgever en werknemer samen bepalen hoe ze uit elkaar gaan. Hierbij komen ze in onderling overleg overeen hoe hoog de ontslagvergoeding wordt. De wettelijke transitievergoeding is geen verplichting. De ontslagvergoeding mag ook gebaseerd zijn op de hogere kantonrechtersformule of op een andere berekening. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Hierin staat de reden tot ontslag en alle overeengekomen voorwaarden, zoals de ontslagvergoeding, opzegtermijn, etc. Voordeel van deze procedure is dat het snel verloopt en de gang naar kantonrechter of UWV achterwege blijft.
 
Vaststellingsovereenkomst ontslag
In een vaststellingsovereenkomst bij ontslag staan de voorwaarden die gelden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zoals de einddatum (datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd) en de ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding is het belangrijkste onderhandelingspunt. Ook is soms onderhandelbaar dat de werknemer nog een tijd op de loonlijst blijft staan, zonder dat daar arbeid tegenover staat (vrijgesteld van werk). Ook maakt men afspraken over de eindafrekening, vakantiegeld naar rato, niet-genoten vakantiedagen, eventuele dertiende maand en mogelijke bonusafspraken.    

Ook een concurrentiebeding, een positief getuigschrift, geheimhouding en een finale kwijting kunnen worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag. Ook moet de werknemer rekening houden met de ingangsdatum van de WW-uitkering. De werknemer heeft namelijk pas recht op een WW-uitkering na afloop van de fictieve opzegtermijn. 

 

2. Individueel ontslag via de kantonrechter

Uw werkgever kan u ontslaan via de kantonrechter. Deze route moet gevolgd worden bij ontslag wegens persoonlijke omstandigheden (bijv. verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren). Er moet sprake zijn van een dringende reden. Een ontslagprocedure duurt maximaal 8 weken. Of u al dan niet ontslag krijgt, hangt af van het oordeel van de kantonrechter. De kantonrechter kan ook oordelen dat er geen reden is tot ontslag. Dan blijft u in dienst. Als de kantonrechter oordeelt dat u ontslagen mag worden, ontvangt u een transitievergoeding. Als er meerdere ontslagredenen zijn, wordt de transitievergoeding 50 % hoger. Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, kan de kantonrechter BOVEN OP de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toekennen. 

Ontslagredenen bij kantonrechter

De kantonrechter accepteert de volgende ontslag-redenen:

  • Het onvoldoende functioneren van de werknemer (disfunctioneren)
  • Regelmatig ziekteverzuim
  • Nalatigheid of verwijtbaar handelen
  • Ernstige gewetensbezwaren
  • Een verstoorde werkrelatie tussen bijvoorbeeld werkgever en werknemer 

 

3. Collectief ontslag met een sociaal plan

Er wordt gesproken van collectief ontslag wanneer binnen een vestiging 20 personen of meer binnen 3 maanden ontslag krijgen. Voor collectief ontslag dient de werkgever aanvraag te doen bij UWV WERKbedrijf. Aanvraag moet vergezeld worden van een schriftelijke onderbouwing. Wanneer UWV WERKbedrijf goedkeuring verleent kan worden overgegaan tot ontslag. Meestal zal de werkgever een sociaal plan opstellen met voorzieningen waarop de werknemers recht hebben, die door de reorganisatie getroffen worden. Het sociaal plan is bedoeld om de werknemers te compenseren voor de nadelige gevolgen van het ontslag. In een sociaal plan staat of en zo ja, welke ontslagvergoeding de ontslagen werknemers ontvangen. Het sociaal plan behelst afspraken tussen werkgever en werknemers (vakbonden en ondernemingsraad) en daarom mag er in het sociaal plan een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke transitievergoeding worden afgesproken.
 
Ontslagvergoeding of transitievergoeding is onderdeel van het sociaal plan
Onderdelen in een sociaal plan zijn onder andere de ontslagvolgorde, werk-naar-werk-begeleiding, de transitievergoeding of de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding en kent een correctiefactor. De correctiefactor bepaalt hoe hoog de ontslagvergoeding uiteindelijk wordt. De correctiefactor kan liggen tussen 0 en 1,5. De hoogte van de correctiefactor wordt uitonderhandeld tussen werkgever, de vakbonden en de ondernemingsraad en wordt bepaald door de financiële positie van de werkgever, het doel van de reorganisatie en overige voorzieningen. Er staat hetzij een ontslagvergoeding in een sociaal plan, hetzij een transitievergoeding, werknemers kunnen niet dubbelop ontvangen.
 
Sociaal plan met of zonder vakbonden afgesloten
Als de werkgever het sociaal plan eenzijdig opstelt (zonder vakbonden en ondernemingsraad) en de werknemer is het oneens met de uitkomst, dan kan de werknemer zelf naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter kan geneigd zijn om het ontslag niet toe te kennen. Wanneer vakbonden en ondernemingsraad mee-onderhandeld hebben over het sociaal plan en akkoord zijn, zal de kantonrechter slechts bij hoge uitzondering afwijken van het sociaal plan. Dit gebeurt alleen als het sociaal plan bij een individuele situatie tot onaanvaardbare resultaten leidt. 

 

4. Ontslag via UWV: transitievergoeding

Bij bedrijfseconomische problemen EN na 2 jaar ziekte MOET uw werkgever de UWV-procedure volgen. Uw werkgever heeft toestemming nodig van het UWV. U mag in verweer. Het UWV beoordeelt de aanvraag. De behandeling duurt ongeveer 4 weken. Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, dan kunt u binnen 2 maanden een procedure starten bij de kantonrechter.

 

Na 2 jaar ziekte mag u ontslagen worden via UWV
In de eerste 2 jaar ziekte geldt een ontslagverbod. Na 2 jaar ziekte vervalt het ontslagverbod en mag de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. Het UWV toetst of alle re-integratieverplichting goed zijn doorlopen. Als de werkgever zich niet heeft gehouden aan zijn re-integratieverplichting, dan kan UWV een loonsanctie van 1 jaar opleggen. Het ontslagverbod van 2 jaar ziekte wordt dan verlengd met 1 jaar waarin werkgever verplicht is om uw loon door te betalen en u niet ontslagen mag worden. Als het UWV de ontslagaanvraag goedkeurt, wordt er een ontslagvergunning afgegeven. U heeft recht op de transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen

  

Ontslag als gevolg van bedrijfseconomische problemen
Als het bedrijf in economische moeilijkheden verkeert, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De werkgever moet met cijfers onderbouwen dat het niet goed gaat met de onderneming. Het UWV kijkt ook of er geen mogelijkheden zijn om de werknemer ergens anders te herplaatsen binnen de onderneming, eventueel met scholing. U mag hiertegen in verweer. Als UWV-toestemming geeft voor ontslag, ontvangt u de transitievergoeding.

Wilt u verweer voeren tegen ontslag via UWV? Bel onze juristen via 088 20 50 899 en spreek direct een jurist.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

 

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag